3 آبان ماه 1395 - تهران، دانشگاه خاتم

چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور

اعضای کمیته سیاست گذاری

دکتر مجید قاسمی

دکتر محمد همایون صدر

دکتر حشمت خلیفه سلطانی

دکتر محمد خدابخشی

مهندس حسین مهریان

دکتر جواد محمدقلی نیا

دکتر مختار جلالی

دکتر ناصر پرتوی

دکتر سید کمال طبائیان


اطلاعات تماس

دبیــرخانه همــایش : تهـــران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان ابن سینا، خیابان ۳۵، پلاک ۵
۸۸۰۶۰۵۹۳ (۹۸۲۱+)