3 آبان ماه 1395 - تهران، دانشگاه خاتم

چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور

رییس کمیته اجرایی

مهندس حسین مهریان


اطلاعات تماس

دبیــرخانه همــایش : تهـــران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان ابن سینا، خیابان ۳۵، پلاک ۵
۸۸۰۶۰۵۹۳ (۹۸۲۱+)